Публикации

Интернет Маркетинг – що за птица е това?


Интернет Маркетинг – що за птица е това?

(извадки от моя писмена разработка по маркетинг)

Двадесетина години от началото на първите уеб страници (във вида, в който днес съществуват), днес блоговете или уеб-дневниците на отделни лица, групи, медии или институции са масово явление. Благодарение на все по-лесните за употреба системи за управление на съдържанието (CMS) в интернет се създават или закриват хиляди блогове всеки ден. Многобройни блог автори (блогъри) навлизат в редица сфери, като например в сферата на политиката, управлението и маркетинга на големи корпорации. В комбинация със социалните медии, който често са днешния заместител на блога, се дава възможност на всеки да изрази становище, да създаде общност, да разпространи бързо и мащабно всякакъв вид информация.

Блоговете са само един от компонентните, които определят нововъзникващите икономики. В най-общ смисъл съвременния облик на онлайн пространството е съвкупност от социални технологии, които поддържат, разширяват или извличат добавена стойност от човешкото поведение – съобщения, споделяне на снимки, видео или аудио, имейл списъци, социални мрежи и мн. др.

Ключовото е, че критичната маса на свързаност между хората вече е факт, а 5-то „П“ на маркетинговия микс, хората, създадоха нова, революционна способност за общуване, сътрудничество и споделяне.

Web 2.0 – какво?

Развитието на Web 2.0 и все по-голямата активност на потребителите в процеса на създаване, коригиране и разпространение на информация са сред причините маркетинга и част от неговите инструменти да се трансформират и да станат по-интерактивни, динамични и подчинени на обществото. Всъщност потребителите все по-често се явяват и създатели на продукти и услуги. Благодарение на социалните медии потребителите все по-често участват във формиране на корпоративните политики и стратегии. За разлика от класическия маркетинг, този в среда Web 2.0 се характеризира с комуникация, която не е ориентирана един към много, а е по-скоро под формата диалог с потребителите.

Терминът Web 2.0 е използван за първи път O’Reilly[1], но днес често понятието социални медии и Web 2.0 се използват като взаимнозаменяеми и са широко използвани, когато се дефинират понятия, свързани с онлайн общности, споделяне на онлайн информация или ресурси. Въпреки създалата се почти синонимност бихме могли да разграничим двете понятия така:

терминът Web 2.0 се отнася до реалните приложения, които са достъпни за интернет потребителите,

– а социални медии се отнася до начина, по които тези приложения се използват и в по-широк смисъл, начина, по който различните онлайн общности са построени и си взаимодействат.

 

Разлики между класическия и интернет маркетинг

Съвсем схематизирано могат да изведат няколко съществени разлики между класическия маркетинг и дигиталния маркетинг.

Таргетиране – за разлика от класическия маркетинг при интернет маркетинга събирането на информация относно групите и техните интереси може да се реализира за броени дни и дори часове. Все повече маркетинг специалисти говорят за т.нар. „поведенческо таргетиране“, същността на което се редуцира до въвеждане на механизъм за събиране на информация следствие активността и интересите на всеки един потребител с помощта специални файлове наречени бисквитки. Събраната информация от потребителските профили съдържа информация за разглеждани сайтове, търсения, реализирани покупки в онлайн магазини, на какви реклами е реагирал, какви навици и предпочитания има потребителя, демографски данни и т.н. При класическия маркетинг, за да се събере подобен вид информация е нужно да се проведат голям брой интервюта и анкети, което често е под въпрос дали ще възвърне инвестициите (ROI)  и дали ефективността на маркетинговите кампании и стратегии ще оправдаят очакванията, целите и най-вече вложените ресурси и време.

Персонализация – дигиталния маркетинг разполага с инструменти, чрез които може да се постигне персонално отношение към всеки един уникален потребител т.е. интернет маркетинга е изключително социално и анти-корпоративно насочен. Благодарение на редица интернет инструменти е възможно да се създаде рекламно послание, което да изглежда индивидуално. Персоналното отношение към всеки потребител напълно отговаря на съвременните бизнес и маркетингови тенденции за анти-корпоративно отношение.

Икономичност – В допълнение изборът на подходящи, високоефективни технологии и инструменти могат да намалят значително разходите за маркетинг. Например стойността на изработена реклама за едно лице е с пъти по-ниска спрямо рекламите при класическия маркетинг. В сравнително кратката, но изключително динамична история, на съвременния Web 2.0 се откроиха социални софтуерни инструменти и иновативни маркетингови подходи, които имат реалния потенциал да помогнат за подобряването на много фирмените маркетингови политики и стратегии.

Интерактивност – (взаимодействие) за разлика от класическия маркетинг, в дигиталния е характерна интерактивността т.е. провеждането на диалог с потребителите.

Властта на хората и социалните медии – Ако до преди двайсетина години медиите са били наричани четвъртата власт, то за днешна дата смело можем да твърдим, че социалните медии и изобщо възможностите на Web 2.0 предадоха властта на хората. От маркетингова гледна точка хората са петото „П“, но в значителна степен определят подхода, дейността и работата по останалите четири „П-та“ от маркетинговия микс.

Нов маркетингов микс – Съвременният интернет маркетинг изменя класическия маркетинг микс (4-те „Р“ – Product – продукт, Place – място, Promotion – промоция, Price – цена) познат ни от трудовете на Филип Котлер.

По своята същност интернет се характеризира с високоскоростни комуникации, възможност за използване на различни мултимедии, персонализиране на рекламните и информационни послания, тясно таргетиране и т.н.

В контекста на интернет маркетинга през 2000 година се заговори за маркетинговия микс на “4-те S”:

Scope (мащаб),

Site (уеб сайт),

Synergy (синергия, взаимодействие),

System (система).

В днешно време вече, маркетинговите изследователи говорят за една значително по-сложна система от маркетингов микс2P+2C+3S или:

Personification (персонализация);

Privacy (лично, интимно);

Customer Service (потребителско обслужване);

Community (общност, социално);

Site (уеб сайт);

Security (безопасност);

Sales Promotion (стимулиране на продажбите / интереса).

 

  1. Феноменът социални медии

В сравнително кратката история на социалните медии могат да се намерят различни определения на „социална медия“. Най-точна и ясна е дефиницията на Уикипедия [2]: социалните медии са преди всичко интернет базирани инструменти за споделяне и обсъждане на информация между хора. Терминът най-често се отнася до дейности, които интегрират технология, социално взаимодействие както и създаването на съдържание – текст, изображения, видео и аудио. Взаимодействието между съдържание и потребители, и между потребители – потребители на социалните медии се изразява в системата, по който е представена информацията и начина, по който тя бива възприета и осмислена.

В световен план все повече бизнес индустрии използват инструментите на Web 2.0 като неразделна част от класическия маркетинг и връзките с обществеността. Не рядко средните и по-големи компании имат обособени отдели, чиято задача е фокусирана единствено в инструментите на дигиталния маркетинг. Адекватно е публичните и университетски библиотеки да обърнат внимание на тези нови социални медийни инструменти.

Съвременното дигитално пространство от една страна дава възможност за нечувана до този момент мащабност на разпространението на информация (от гледна точка на издателството), а от друга социалните медии съществено променят начина по който хората откриват, четат, споделят и възприемат информацията и нейното съдържание. Съвременния облик на Интернет е синтез между социологията и технологиите, трансформиране на монолога (един към много) в подобие на диалог (много към много). Тази демократичност на информацията превръща читателите в издатели. А умението да се борави със социалните медии и хората в могъщ маркетингов инструмент – за съжаление не винаги в ръцете на добронамерени хора.

 

Референции:

1. O’Reilly, T. What is Web 2.0 – Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. O’Reilly Media, Inc., 2005. URL: <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>, (октомври-ноември, 2014)

2. Social media. Wikipedia, URL:  <http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media>, (октомври-ноември, 2014)

Топ 7 стратегии за успешен Интернет маркетинг през 2014 и 2015 г.

Съвременният Интернет са развива повече от драстично. Свидетели сме на твърде много промени. Много от успешните техники от преди няколко години днес вече не са същите. Най-осезаемите промени са при социалните медии. Не по-малко съществени са и промените при някои от водещите търсачки (Google и Яндекс). За мнозина промените в алгоритмите на търсачките са страшни, но всъщност те не са чак толкова лоши. Промените имат за цел да бъдат по-прецизни в показването на най-ревалентните резултати (това от гледна точка на ефективния маркетинг изобщо не е зле). Редом с тези и още други промени се промениха и част от техниките на подходяща публика (таргет).

Read more

„SEO-то е мъртво“, но Интернет маркетингът си е жив и здрав!

Интернет маркетингът безспорно е неделима  част от съвременните икономически промени. Логично е той да бъде част от еволюцията на информационно комуникационните технологии. В глобален или локален мащаб съвременният интернет маркетинг е неразделна част от динамичната бизнес среда. Умелото използване на всички инструменти на Web 2.0, Web 3.0 и Web X.0 е определящ фактор за всяка качествена маркетинг стратегия, която има за цел да е успешна.

Read more

Успешен интернет маркетинг в 10 стъпки

Успешен интернет маркетинг в 10 стъпки

една много стара презентация, но нека да види малко публика 🙂

юни 2013г., чернова към слайда

Read more

Планиране на уеб сайт – бърз наръчник

Защо е нужно да се планира?

Създайте и следвайте план, ако искате да създадете успешен уеб сайт.

 

Благодарение на съвременните технологии днес техническото създаването на уеб сайт е по-лесно, от когато й да е било. Днес бихте могли да създадете свой сайт с няколко клика на мишката. В Интернет има изключително богат избор за направата на собствен сайт:

Read more

Как най-ефективно и лесно можете да проверите дали вашата уеб маркетинг стратегия е успешна?

Дали е успешна вашата уеб маркетинг стратегия

Често в уеб маркетинг и SEO се наливат купища пари, време и нерви. Обикновено хората, които за първи път се сблъскват с уеб маркетинг се чувстват като удавници сред купищата информация до която стигат. Днес са достъпни множество трикове, съвети, материали, фирми и методи, които ви съветват как да направите уеб маркетинга си по-ефективен и привличащ реални печалби.

Read more

Планиране на уеб сайт

Планиране на уеб сайт


Планирането на уеб сайт е подобно на планирането на всеки бизнес. Планирането е дълъг процес, който обаче е необходим.
Често хората, които искат да създадат свои сайт претупват или изобщо не обръщат внимание на планирането. Мнозина от бъдещите собственици на уеб сайт смятат, че разходите по един уеб сайт свършват с уеб дизайна, хостинга и евентуално неговата изработка.
Без план и изобщо без ясна идея рискувате вашият уеб сайт да потъне в безличие – “да бъде един от многото”. Read more

Разбирате ли същността на търсачките?

Драматичната Глобализация в Интернет

Търсачките се интегрираха в  нашето ежедневие. За милиони хора животът без интернет, използването и търсенетото на информация не би бил същия. Но дали разбирате същността на търсачките?

Всеки месец се извършват над сто и петдесет милиарда търсения като това число безпрецедентно нараства подкрепено от най-новите технологии. Read more

Платени или органични резултати

Платени или органични резултати


[dropcast form=“no-form“]О[/dropcast]сновната задача на SEO
оптимизацията е вашият сайт да излиза на предни позиции в големите резултати в при търсене в Интернет. Най-голям пазарен дял сред търсачките има Гугъл (Google) – ето защо, повечето усилия за оптимизация са насочени към този лидер.

Read more

Зараждането на SEO

Search Engine Optimization или SEO,

е процес на оптимизиране на вашия уеб сайт, така че той да класира възможно най-добре по определени ключови думи в рамките на органичните (безплатните) резултати при търсене на информация в големите търсачки, каквито са Google, Yahoo, Bing и др. За разлика от платеното търсене, което изисква от вас да плащате за всеки клик или виждане, органичните резултати са безплатни. Read more